* dlaczego FOTO-GRAFIKA? / why PHOTO-GRAPHICS?

A A A
 

 

Z powodu Prawdziwego Cudu, Prawdziwej Bajki o Spełnianiu Życzeń, jaka zdarzyła się w moim życiu...:)

Dawno, dawno temu...;) podczas moich studiów wściekałam się
z bezsilności wobec braku możliwości szybkiego, łatwego i skutecznego zapisu wszystkich moich plastycznych pomysłów i ich wariantów. Ubolewałam nad tym, że malując obraz – nie mogę w sposób błyskawiczny równolegle tworzyć kilku jego wersji, ani też osobno zapisać i realizować nowych pomysłów, które mi przychodziły do głowy w międzyczasie. Wskutek tych ograniczeń tworzyłam więc obrazy, które były wypadkową – czysto przypadkową – moich zmagań, którą wersję wybrać i którą realizować. Moja wrodzona niecierpliwość krzyczała nieustannie w moich myślach pytanie zadawane do wszechświata: dlaczego nie mam możliwości szybkiego i łatwego zapisu tych wszystkich moich (nadzwyczaj ulotnych!) wizji, pomysłów i wariantów?!?... Przestałam więc malować, całą swoją energię twórczą przelewając w inną formę artystycznego wyrazu – w taniec...
Zapomniałam o moich „petycjach do Wszechświata”.

Minął spory kawał czasu...:) Czy dziś ktokolwiek zastanawia się, jak to było BEZ KOMPUTERÓW???...
Nastała chwila, kiedy mojego kochanego Olympusa mju II wyparła sporych rozmiarów cyfrowa lustrzanka, a w moim prywatnym komputerze pojawiły się programy graficzne, w tym osławiony Photoshop... I nagle, pewnego dnia - doznałam prawdziwego olśnienia:
wszak oto Wszechświat spełnił moje studenckie „petycje”!!!
Dokonało się „Coś”,
co kiedyś wydawało mi się rzeczą absolutnie niemożliwą i niewykonalną.
Coś, co z dawnej perspektywy wygląda tak: za dotknięciem Czarodziejskiej Różdżki (czytaj: kilku „kliknięć”) błyskawicznie zapisuję w Czarodziejskiej Skrzynce (czytaj: komputerze lub cyfrówce) wszystkie wersje i pomysły, jakie mi tylko przyjdą w danej chwili do głowy... I jakby tego było mało, mogę je natychmiast oglądać i poprawiać wedle życzenia... Mogę „malować” w błyskawicznym tempie wszystko, co tylko przyjdzie mi do głowy!
Czyż nie jest to
Prawdziwy Cud - Prawdziwa Bajka o Spełnianiu Życzeń???... ;)))
Oto dlaczego więc nie może być w moim przypadku nic innego, jak tylko – FOTO-GRAFIKA...
Serdeczności :)

Jolanta KubicaBecause of a True Miracle,
Really Tale About Coming True Wishes, that happened in my life...:)

Long, long time ago...;) during my study,
I was furious inside of me being helpless because of wanting possibilities to write down all my artistic ideas and their variants in very quick, easy and effective way. Painting a picture I regreted that I can't either immediately and simultaneously create some versions of it or note and realise some new ideas comming into my head in the meantime. Consequently I was creating pictures which were the resultant – often accidental – of my struggles which of version to choose and realize. My inborn impatience was shouting constantly on my mind a question asked to the universe - why do I have not a posibility to write down in the easy and quickly way theese all my (very fleeting) visions, ideas and variations ?!?... So I stopped painting, all my creative energy pouring into another form of artistic expression - into the dance...
I forgot my “petitions to the Universe”.

A lot of time passed...;) Does anybody wonder today how it was WITHOUT COMPUTERS???...
A while came and I changed my favourite Olympus
μ II to the sizable digital SLR camera, and also the graphic programmes as well famous Photoshop, appeared in my private computer... And suddenly, one day – I experienced an authentic revelation: here the Universe have fulfilled my student „petitions”!!!
It was accomplished “Something” that once seemed to me as an absolutely impossible and impracticable thing.
Something, that from the old outlook looks like this: as if by Magic (read: a few “clicks”) I immediately write down into the Magic Box (read: computer or digital camera) all my versions and artistic ideas which only come to my mind at that moment... And as if that were not enough, I can watch them at once and do correct if I wish...
I can “paint” with lightning speed everything, that only comes into my head!
Isn't it the
True Miracle, Really Tale About Coming True Wishes???... ;)))
That's why then, in my case, there can not be anything else but only – PHOTO-GRAPHICS...
With Love

Jolanta KubicaPrawa autorskie do wszelkich prezentowanych w tej Galerii tekstów i prac  Jolanty Kubicy - są zastrzeżone! /
All rights reserved!